به نام آفریننده عشق

 

در این برگه تمامی کلیپ هایی که توسط مردم یا دولت تهیه شده و در آن یوفو یا گونه های بیگانه دیده می شود قرار داده خواهد شد.

 

یوفو ها و بشقاب پرنده های دیده شده در ایران!

 

 

 

دیده شدن اشیائی ناشناخته پیرامون هواپیما

 

 

 

 

اشیاء متحرک میان ستارگان

 

 

 

مشاهده یوفو در آمریکا – جدید

 

 

 

مقابله ارتش آمریکا با یک یوفو

 

 

 

موجوداتی عجیب در اطراف ماه

 

 

موجودات عجیب دیده شده در ژاپن