به نام آفریننده عشق

 

در این برگه کلیپ ها و وقایع افرادی که از آن دنیا بازگشتند یا تجربه های خاص نزدیک به مرگ را داشتند قرار داده خواهد شد. این وقایع می تواند پاسخ خوبی باشد برای افرادی که می پرسند: چه کسی از آن دنیا خبر آورده است؟

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای میثم عباسیان – زندگی پس از زندگی

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای دکتر محمد تمدن رستگار – زندگی پس از زندگی

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای دکتر مهدی شهید کلهری – زندگی پس از زندگی

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای حامد طهماسبی – زندگی پس از زندگی

 

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای بهروز عظیمی – زندگی پس از زندگی

 

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای امیر گمرکی – زندگی پس از زندگی

 

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای عبدالحمید لرستانی – زندگی پس از زندگی

 

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای مرحوم علیرضا فتحی پور – زندگی پس از زندگی

 

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای ابوالقاسم زهیری هاشم آبادی – زندگی پس از زندگی

 

 

 

تجربه نزدیک به مرگ خانم سمانه مختار زاده – زندگی پس از زندگی

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای حسن تحققی – زندگی پس از زندگی

 

 

 

تجربه نزدیک به مرگ آقای محمود شاهی – زندگی پس از زندگی

 

 

 

تجربه نزدیک به مرگ خانم بهاره حسینی – زندگی پس از زندگی

 

 

تجربه جوانی که از مرگ برگشت – ویتامین ث